contactar els professionals en la contaminació electromagnetica
contactar els experts en les radiacions
tot per detectar i apantallar la radiacio electromagnetica i electrosmog
Notícies i actualitat sobre la radiació electromagnètica, els seus efectes en la societat, i en la salut humana
protección contra els camps electromagnètics

Nivells d'exposició als camps electromagnètics de baixa freqüència: Una guia ràpida

1. Que són els camps electromagnètics?

L'exposició als camps electromagnètics, generats per línies d'alta tensió i centres de transformació, és a dir, d'una freqüència de 50 Hertz (50 Hz), està generant certa preocupació pels possibles efectes nocius per a la salut humana. Hi ha dos components dels camps electromagnètics (CEM) - el camp elèctric i el camp magnètic. La controvèrsia sobre els possibles efectes per a la salut humana està centrada en el component magnètic, és a dir, els camps magnètics.

Els camps magnètics s'originen pel moviment de càrregues elèctriques. Quan hi ha corrent, la magnitud del camp magnètic canviarà amb el consum d'energia; com més gran sigui la intensitat del corrent, major serà la intensitat del camp magnètic. Els camps magnètics són més intensos en els punts propers al seu origen i la seva intensitat disminueix ràpidament conforme augmenta la distància des de la font. Els materials comuns, com les parets dels edificis, no bloquegen els camps magnètics.

Les principals fonts de camps de FEB són la xarxa de subministrament elèctric (transformadors, línies d'alta tensió, etc), cables de subministrament elèctric, i tots els aparells elèctrics.

2. La normativa vigent sobre exposicions als camps magnètics

La normativa espanyola estableix en el Reial decret 1066/2001 (ref. 1), un límit d'exposició màxim per al públic de 100 microteslas (100.000 nanotesla) per a camps electromagnètics de freqüència de 50 Hz.

Aquests valors estan basats en la recomanació del Consell d'Europa de 12 de juliol de 1999 (ref. 2) que al seu torn tenen com a referència la guia presentada per la Comissió Internacional per a la Protecció contra la Radiació no Ionitzant (ICNIRP) de 1998. Aquesta organització no governamental, reconeguda formalment per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), avalua els resultats d'estudis científics realitzats a tot el món i elabora unes directrius en les quals estableix límits d'exposició recomanats. En 2010, el ICNIRP va publicar recomanacions noves en les quals es va elevar el límit d'exposició per al públic a 200 µT, però no està previst cap canvi en la legislació estatal.

En el rang de freqüència d'1 Hz a 1 MHz, que inclou la freqüència de la xarxa elèctrica de 50 Hz, les recomanacions especifiquen límits d'exposició únicament per evitar efectes nocius en el funcionament del sistema nerviós (l'únic efecte que ha estat demostrat inequívocament amb evidència científica). D'aquesta forma, la normativa Espanyola considera que les exposicions a nivells de camp electromagnètic per sota de 100 microtesla (100.000 nanotesla) no provoquen cap efecte nociu en la salut humana.

Existeixen recomanacions i normativa diferents per a exposicions laborals, i els límits d'exposició per al públic no estan aplicables a treballadors.

3. La controvèrsia científica i nivells cautelars

No obstant això, avui dia la controvèrsia se centra en altres possibles efectes nocius, sospitosos però no comprovats inequívocament, sobretot un possible vincle entre les exposicions als camps magnètics i càncer. Diversos científics han plantejat la necessitat de revisar els límits d'exposició. La ICNIRP ha declarat que "...alguns estudis epidemiològics indiquen un possible lleuger increment del risc de leucèmia en els nens, associat a nivells de camps magnètics de freqüència industrial (50/60 Hz) mitjanes en el temps iguals o majors de 0,4 microtesla (400 nanotesla)". Aquest fet ha portat al Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer (IARC - International Agency for reserach on Cancer), organisme de l'OMS a classificar els camps magnètics FEB com possiblement cancerígenos (ref. 3)

En les seves últimes recomanacions de 2010, la ICNIRP, malgrat l'augment en el nivell de referència esmentat a dalt, reconeix que “estudis epidemiològics han trobat, de forma constant, que l'exposició crònica als camps magnètics de baixa intensitat (0,3 – 0,4 microtesla) està associada amb un augment en el risc de la leucèmia infantil. No obstant això, la manca d'una causalitat establerta significa que aquest efecte no es pot abordar en les restriccions bàsiques” (ref. 4).

La investigació sobre possibles mecanismes d'acció segueix, i en una publicació recent (2012), els investigadors van examinar 34 estudis sobre la genotoxicitat dels camps magnètics de baixa freqüència i van concloure que “Existeixen nombroses evidències científiques que revelen una capacitat genotóxica dels camps magnètics determinada mitjançant els assajos de MN, en diferents condicions experimentals que pretenen simular condicions d'exposicions humanes. La via de lesions cromosòmiques és possible, encara que no s'ha trobat un clar mecanisme d'acció que produeixi aquestes lesions. Així mateix, queda per determinar quins serien les conseqüències biològiques que aquest increment de lesions cromosòmiques podrien tenir per a la salut” (ref. 5).

Enfront d'aquest dubte, és recomanable aplicar el principi de "evitació prudent", que aconsella reduir les exposicions als camps magnètics que puguin ser evitades amb mínimes inversions de diners i esforç, sobretot en el cas de nens i dones embarassades, i per extensió, de dones en edat de concebre. Com a mesura pràctica, recomanem un nivell d'acció de 0,3 microtesla (300 nanotelsa)

4. Interpretació dels seus mesuraments

Atès que el nivells de referència cautelar de 0,3 microtesla ha estat establert per a exposicions permanents i no per a exposicions de curta durada, ens interessen principalment els nivells de camp magnètic en els espais vitals de l'habitatge, és a dir on les persones passen la major part del seu temps - per exemple en el saló, els dormitoris, etc; sobretot, és important mesurar els nivells en els llits de nens, a la posició del cap. Generalment, hem de mesurar el valor de camp magnètic a una altura d'1 m del sòl, o al nivell del cap, perquè ens interessa les exposicions als òrgans sensibles. Mentre que el nivell al ras del sòl pot ser més alt en el cas de tenir un transformador en la planta d'a baix, no considerem els peus com a òrgans sensibles. NO OBSTANT AIXÒ si hi ha nens petits en l'habitatge, hem de prendre en compte els nivells de camp magnètic prop del sòl.

El nivell cautelar, o "nivell d'acció" de 0,3 microtesla (300 nanotesla) se suggereix per la classificació del IARC de camps magnètics a partir d'aquest nivell com "possiblement cancerígenos". Aquest nivell no ha de ser considerat com un llindar entre "segur" i "nociu", sinó com una pràctica implementació del principi d'evitació prudent front les exposicions als camps magnètics. Habitualment, les exposicions en els espais vitals dels habitatges estan per sota d'aquest nivell. En el cas que els nivells superin 0,3 microtesla (300 nanotesla), recomanem prendre mesures per reduir les exposicions experimentades en l'espai en qüestió. En la secció següent, expliquem com es pot reduir les exposicions per sota del nivell cautelar.

5. Com reduir la seva exposició als camps magnètics

Sempre cal tenir en compte que tant els nivells cautelars no-oficials com la normativa nacional estan especificades per a exposicions "permanents". En un sentit pràctic, això significa que el més important és reduir les exposicions en els llocs on es passa molt temps, com els llocs de treball, els llits, el sofà, etc. No fa falta reduir les exposicions agudes, experimentades per exemple durant l'ús d'equips electrodomèstics.

Els camps electromagnètics són més intensos en els punts propers al seu origen, i la seva intensitat disminueix significativament quan s'augmenta la distància a la font. En la gran majoria dels casos, l'aplicació del principi d'evitació prudent s'aconsegueix fàcilment reconfigurant el saló, habitació o lloc de treball. Allunyar el llit o lloc de treball, de la font del camp magnètic, sol ser suficient per reduir l'exposició a nivells "normals" i acceptables.

En el cas que aquest recurs senzill no sigui viable, és possible instal·lar un sistema de "apantallament" o "aïllament" per físicament reduir el nivell de camp magnètic. Aquesta mesura implica la instal·lació d'un blindatge format per un aliatge metàl·lic especial. No obstant això, sol ser una solució bastant costosa per realitzar en habitatges particulars, però és possible. La manera més eficaç és aplicar el material el més a prop possible a la font del camp magnètic (dins del recinte del transformador, per exemple)

Hi ha disponibles diversos materials per reduir les exposicions als camp magnètics de baixa freqüència - es pot trobar més informació a la nostra pàgina sobre sistemes d'apantallament magnètic.

6. Hipersensibilitat als camps electromagnètics

Algunes persones afirmen ser "hipersensibles" als camps electromagnètics. Els símptomes possibles inclouen dolors, cefalees, depressió, letargia, entre uns altres, però actualment existeix escassa evidència acceptada científicament que recolzi la possible existència de casos d'hipersensibilitat. La investigació en aquest camp és difícil perquè, a més dels efectes directes de la pròpia radiació electromagnètica poden intervenir moltes altres respostes subjectives. S'estan realitzant més estudis sobre aquesta qüestió.

7. Mesuradors i unitats de mesurament

La intensitat dels camps magnètics es mesura oficialment en termes d'amperes per metre (A/m), però en la majoria de les investigacions sobre les exposicions als camps electromagnètics, els científics mesuren amb major freqüència la densitat de flux magnètic, que habitualment s'expressa en unitats de microtesla (µT) o de nanotesla (nT), també en la unitat més antiga de milliGauss (mg) en uns països com els EUA En cas necessari, és fàcil realitzar conversions entre les unitats de microtesla, nanotesla, i milligauss:

Conversions entre unitats de mesurament de camp magnètic:

microtesla (µT) nanotesla (nT) milligauss(mg)
1 1000 10
0,001 1 0,01
0,1 100 1

Referències:

Índex | Contactar | Sobre | Legal
©Radiansa Consulting 2012